Polityka Prywatności

Home / Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkownika jest dla Polnet24? s. c.  Robert Wojna,  Jarosław Jamka wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Polnet24? s. c.  Robert Wojna,  Jarosław Jamka dokłada wszelkich starań, aby dane klientów  przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach są:

wspólnicy spółki cywilnej Polnet24? s. c.  Robert Wojna,  Jarosław Jamka z siedzibą 38-350 Bobowa ul. Grunwaldzka 4, e-mail: biuro@polnet24.pl, tel. 18 47 910 60, NIP 7382156407

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ? w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy – na podstawie danych podanych przez Panią/Pana lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej w każdym przypadku podstawą uzyskania informacji są przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych baz informacji);
 2. niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
 3. realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);
 4. wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);
 5. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami);
 7. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania? zgłoszone na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej);
 8. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów;
 9. weryfikacja tożsamości pracowników kontrahentów współpracujących ze Spółką np. kierowców, kurierów;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego
 11. przetwarzanie danych na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przekazywanie informacji promujących działalność Administratora ( prowadzenie działań marketingowych).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celów, abyśmy mogli z Panią/Panem zawrzeć umowę czy odpowiedzieć na zadane pytanie.

Brak wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 4 nie ma wpływu na zawarcie umowy.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy ? przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń(wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu;
 2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych ? przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 3. dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO ? przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
 4. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Spółki, jak i przysługujących Spółce;
 5. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania? do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 6. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy ? do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 7. weryfikacja tożsamości pracowników – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 8. dane uzyskane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie 90 dni;
 9. przesyłanie treści marketingowych i ofert handlowych do momentu wycofania zgody

Źródła pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych

Zazwyczaj będziemy pozyskiwać Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania drogą mailową. Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Pani/Pana firmy lub firmy, w której Pani/Pan jest zatrudniony ? takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych Pani/Pana dane mogą nam również zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę ? w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Pani/Pana tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotom, którym Spółka może ujawniać dane osobowe, będą:

 1. organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych;
 2. Poczta Polska oraz firmy kurierskie;
 3. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 4. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi, wspierające proces rekrutacji, podmioty świadczące usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
 5. pracownicy / współpracownicy administratora

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Unię Europejską.

Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania  danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można skontaktować się drogą mailową:  biuro@polnet24.pl lub pod adresem do korespondencji: Polnet24? s. c.  Robert Wojna,  Jarosław Jamka , 38-350 Bobowa ul. Grunwaldzka 4.

Odwołanie zgody

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: biuro@polnet24.pl lub pod adresem do korespondencji: Polnet24? s. c.  Robert Wojna,  Jarosław Jamka , 38-350 Bobowa ul. Grunwaldzka 4..

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie może Pani/Pan zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.

 

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress